પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા વસ્તી વિષયક માહિતી

વસ્તી વિષયક માહિતી

પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
230435212758443193
તે પૈકી
અનુ.જાતિ અનુ.જન.જાતિ અન્ય કુલ
166762211424306443193