પંચાયત વિભાગ

ખંભાત તાલુકાના ૫૬ ગામોની યાદી

અ.નં. ગામનું નામ સહી અ.નં. ગામનું નામ સહી
આખોલ ૨૯ મીતલી
બાજીપુરા ૩૦ મોતીપુરા કોડવા
બામણવા ૩૧ નગરા
ભીમતલાવ ૩૨ નાના કલોદરા
ભુવેલ ૩૩ નંદેલી
દહેડા ૩૪ નવાગામવાંટા ભાટતલાવડી
ધુવારણ ૩૫ નેજા
ફીણાવ ૩૬ નવાગામબારા
ગોલાણા ૩૭ પીપળોઇ
૧૦ ગુડેલ ૩૮ પાંદડ
૧૧ હરીયાણ ૩૯ પોપટવાવ/છતરડી
૧૨ હરીપુરા ૪૦ રાલજરાજપુર
૧૩ જહાજ ૪૧ રંગપુર
૧૪ જલસણ ૪૨ રોહીણી
૧૫ જલુંધ ૪૩ શકરપુર
૧૬ જીણજ ૪૪ સાયમા
૧૭ કલમસર ૪૫ સોખડા,પાલડી, ઝાલાપુર
૧૮ કાળી તલાવડી ૪૬ તડાતલાવ
૧૯ કાણીસા ૪૭ તામસા, હશનપુરા
૨૦ કણઝટ ૪૮ તરકપુર
૨૧ કંસારી ૪૯ ટીંબા
૨૨ ખડોધી ૫૦ ઉન્દેલ
૨૩ ખટનાલ ૫૧ વડગામ
૨૪ લક્ષ્મીપુરા ૫૨ વાડોલા
૨૫ લુણેજ ૫૩ વૈણજ
૨૬ માલાસોની ૫૪ વાસણા
૨૭ માલુ ૫૫ વટાદરા
૨૮ મેતપુર ૫૬ વત્રા