પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠહિસાબી શાખાની યોજનાઓ

હિસાબી શાખાની યોજનાઓ

અ.નં. વિગત માહિતી
શાખાનું નામ હિસાબી શાખા તા. પં. ખંભાત
અધિકારીશ્રીનું નામ શ્રી જી.આર.ગોહીલ
અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો સી.કાલાર્ક, હિસાબી
સંલગ્ન ખાતુ હિસાબી વિભાગ
કરવામાં આવતી કામગીરીની વિગત ૧-તા.પં. LF/એજીઓડીટ/પીઆરસી ઓડીટ પારા રજી.
૨-હીસાબી ને લગતા નિયત કરેલ રજી ગ્રાન્ટ રજી કલાસીફાઇડ રજી કેશબુક વિગેરે
૩-તા.પં.સ્વભંડોળ આવક-જાવક ખર્ચ રજી
૪-તા.પં.સ્વભંડોળ એડ ઉપાડ રજી તથા રીકુમેન્ટ રજી.