પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

અ ન કર્મચારી નામ હોદો ફો નંબર મો નંબર
શ્રી રણછોડભાઇ હટીયાભાઇ રાઠવા તાલુકા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૭૫૬૭૦૧૨૩૨૮
શ્રી હરિશભાઇ તળપદા નાયબ ચીટનીશ ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૭૨૪૧૩૬૯૭૫
શ્રી રણજીતસિંહ માટીએડા વિ.અ.(પં) ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૭૨૫૦૧૧૩૩૦
શ્રી કે.જે.સોલંકી તા.કે.નિ ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૪૨૮૬૪૨૭૯૫
ધુવ એસ બારોટ અ.મ.ઇ ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૭૨૫૪૭૩૧૭૨
ગળચર અશ્વિન જી અ.મ.ઇ ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૦૯૯૯૭૨૩૪૯
શ્રી જે.એમ.ચૌહાણ સી.કર્લાક(શિક્ષણ) ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૫૭૪૬૨૯૨૬૧
શ્રી પી.ડી.કાછીયા સી.કર્લાક(આઇ.સી.ડી.એસ) ઇ.ચા.મહેકમ ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૭૨૩૨૮૯૩૯૭
શ્રી સી.જે.રાજપુત સી.કર્લાક(બ્લોક) ઇ.ચા.વિકાસ ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૩૭૭૦૪૫૨૭૬
૧૦ શ્રી એચ.જી.રાણા સી.કર્લાક(આવાસ) ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૯૭૮૨૮૪૯૨૪
૧૧ શ્રી જી.આર.ગોહીલ સી.કર્લાક(હીસાબી) ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૯૭૯૧૬૩૭૬૮
૧૨ શ્રી ડી.વી.ડાભી આંકડા મદદનીશ ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૮૦૦૦૦૪૯૭૪૮
૧૩ શ્રી આર.કે.રાઠવા વિ.અ.સહકાર ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૬૮૭૩૨૪૯૪૨
૧૪ શ્રી આર.આઇ.સૈયદ જુ.કર્લાક (મહેસુલ)૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૩૭૪૪૯૮૩૧૯
૧૫ શ્રી આઇ.આર.પઠાણ જુ.કર્લાક (ટપાલ/એડીએમ) ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૭૮૭૪૫૪૨૯૭૨
૧૬ શ્રી ભુપેશ જે સોલંકી જુ.કર્લાક (શિક્ષણ) ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૩૨૭૯૬૮૦૨૭
૧૭ શ્રી નટુભાઇ તળપદા જુ.કર્લાક (પંચાયત) ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૪૨૭૮૫૯૭૧૩
૧૮ શ્રી એમ.આર.ચૌહાણ પટાવાળા ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૯૫૩૭૭૫૨૪૫૯
૧૯ શ્રી અશોકભાઇ રાવલ પટાવાળા ૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫ ૮૧૨૮૭૩૫૨૬૬