પંચાયત વિભાગ
સહકાર શાખા
મુખપૃષ્ઠસહકાર શાખાની યોજનાઓ

સહકાર શાખાની યોજનાઓ

અ.નં. વિગત માહિતી
શાખાનું નામ સહકાર શાખા તા. પં. ખંભાત
અધિકારીશ્રીનું નામ શ્રી આર.કે.રાઠવા
અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો વિસ્તરણ અધિકારી , સહકાર
સંલગ્ન ખાતુ સહકાર વિભાગ
કરવામાં આવતી કામગીરીની વિગત ૧-મંડળી રજી નોંધણી દરખાસ્ત રજી. ૨-SC/ST/OBC જાતિ દાખલો ઇસ્યુ રજી