પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે જીલ્લા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓની માહિતી

જિલ્લા પંચાયત સભ્યશ્રીઓ નામ, સરનામા ફોન નંબરની યાદી

અ.નં. જિલ્‍લા પંચાયત શીટ નામ બેઠક પ્રકાર સભ્યશ્રી નામચૂંટાયેલા સભ્‍યશ્રીપક્ષમો નંબર
૧૪-ગોલાણા અનુ.જાતી શ્રી કનુભાઇ વીહાભાઇ રાઠોડ ભા.જ.પા ૯૭૨૬૫૭૫૯૧૮
૧૮-કલમસર સા.સ્ત્રી શ્રીમતી સિંધા જયોતીકુવરબા પ્રવિણસિંહ કોગ્રેસ ૯૬૦૧૨૫૨૫૭૦
૨૫-નગરા સામાન્ય શ્રી પટેલ બીપીનભાઇ ઇશ્વરભાઇ ભા.જ.પા ૯૮૨૫૨૮૭૦૭૨
૩૩-શકરપુર સા.સ્ત્રી શ્રીમતી પટેલ સ્મીતાબેન બીપીનકુમાર ભા.જ.પા ૯૮૯૮૭૫૪૮૩૦
૩૮-ઉદેલ સામાન્ય શ્રી ઝાલા અમરસિંહ રામસિંહ ભા.જ.પા ૯૯૦૯૨૩૯૮૭૧
૪૨-વટાદરા સામાન્ય શ્રી પટેલ હર્ષદભાઇ ગાંડાભાઇ કોગ્રેસ ૭૮૭૮૭૩૦૫૩૮