પંચાયત વિભાગ
ખંભાત તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર

શ્રી રણછોડભાઇ હટીયાભાઇ રાઠવાશ્રી રણછોડભાઇ હટીયાભાઇ રાઠવા
તાલુકા પંચાયત કચેરી, ખંભાત
શ્રીમતી જશોદાબેન નટવરભાઇ મકવાણા શ્રીમતી જશોદાબેન નટવરભાઇ મકવાણા
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત કચેરી, ખંભાત

અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગઆણંદ જીલ્લોખંભાત તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


ખંભાત
ગ્રામ પંચાયત૬૩
ગામડાઓ ૬૩
વસ્તી ૩૫રર૮૬


ખંભાત તાલુકાનું સ્થાન આપણા વિશાળ રાષ્ટ્ર માટે સામાજીક સેવાનું વિસ્તરણ ગામ, તાલુકો, જીલ્લાની આર્થિક પ્રવૃતિઓની વિવિધતા ઘ્યાન ઉપર લઈ આર્થીક વિકાસનું આયોજન થાય તે જરૂરી છે.રાજયમાં સમૃઘ્ધ ગણાતા એવા આણંદ જીલ્લાનો ખંભાત તાલુકો કે જે ૮પ૪ચો કી.મી આવેલો છે.જેમાં ૬૩ ગામો નો સમાવેશ કરેલ છે.તે પૈકી પપ ગ્રામ પંચાયત અને ગૃપ ગ્રામ પંચાયતો આવેલી છે.
વધારે...