પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠમહેકમ શાખાની યોજનાઓ

મહેકમ શાખાની યોજનાઓ

અ.નં. વિગત માહિતી

શાખાનું નામ

મહેકમ શાખા તા. પં. ખંભાત

અધિકારીશ્રીનું નામ

શ્રી પી.ડી.કાછીયા

અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો

સી.કલાર્ક, મહેકમ

સંલગ્ન ખાતુ

મહેકમ વિભાગ

કરવામાં આવતી કામગીરીની વિગત

૧-કર્મચારી પગાર ઓડીટ રજા રજી.
૨-ઇન્કટેક્ષ કપાત રજા /જીપી.ફંડ કપાત રજા રજી.
૩-પેન્સન કેસ રજી.(વય નિવૃતિ થનાર)
૪-ખાતાકીય તપાસ, પ્રાથમિક તપાસ અંગે નું રજી
૫-ઉ.પ.ધો મંજુરી અંગે રજી