પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેસૂલ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી,ખંભાત (રેલ્વે ફાટક સામે)
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી નટુભાઇ તળપદા ,જુ.કલાક
ફોન નંબર ૦૨૬૯૮ - ૨૨૧૩૪૫
મોબાઇલ નંબર ૯૪૨૭૮૫૯૭૧૩
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. શ્રી એચ.ડી.તળપદા તાલુકા વિકાસ અધિકારી
(મહેસૂલ શાખા)
૦૨૬૯૮ - ૨૨૧૩૪૫ -૭૫૬૭૦૧૨૩૨૮ -