પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠમહેસુલ શાખાની યોજનાઓ

મહેસુલ શાખાની યોજનાઓ

અ.નં. વિગત માહિતી
શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા તા. પં. ખંભાત
અધિકારીશ્રીનું નામ શ્રી આર.આઇ.સૈયદ
અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો જુ.કાલાર્ક, મહેસુલ
સંલગ્ન ખાતુ મહેસુલ વિભાગ
કરવામાં આવતી કામગીરીની વિગત ૧- બીનખેતી માટેની અરજીઓ SR-૧/તથા SR-2 તથા કલમ-૬૬/૬૭ જમીન મહેસુલ જમા બંધી પારા RIC પારા
૨-જમીન મહેસુલ /શિક્ષણ/વીપી શેષ તા.ફો.નં-૪ .અધતન (કવાર્ટરની અધતન સાથે) તથા ચલન રજી.નં ૧
૩-સરકારી/ગૌચર જમીન માંગણી રજી.અધતન/હદ નિશાન રજી.
૪-ગામતળ મેળવવા અંગે અરજી રજી
૫-તુમાર સેન્સસ રજી
૬-જમીન/શિક્ષણ/વીપી રોજમેળ તથા સ્ટોક રજી તથાઇસ્યુ રજી,M P R રજી