પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત કામગીરી

પંચાયત કામગીરી

૧-ગામવાઇઝ દબાણ રજી અધતન તથા૧/૪/૧૮ થી

૨-ગા.ન.નં.-૪ પાવતી ઇસ્યુ રજી.તથા સ્ટોક રજી તથા ચલન ફાઇલ

૩-મત્સય ઉધોગ /બાવળ ઝાડ હરાજી /મિલકત કાટમાળ હરાજી રજી.

૪-ગા.પં.સ્વભંડોળ ખર્ચ મંજુરી રજી.

૫-ગામસભા પ્રશ્વો રજી

૬-લોકલ ફંડ ઓડીટ પેરા રજી

૭-ગ્રામ પંચાયત વેરા વસુલાત રજી(માંગણા રજી) વ્યવસાય વેરા માંગણા રજી

૮-ગ્રામ પંચાયત સમરસ રજી

૯-ગ્રામ પંચાયત અવધી રજી.(મુદત) તથા ગ્રામ પંચાયત /તા.પં ની ખાલી બેઠક રજી

૧૦-ગ્રામ પંચાયત સરપંચ/ડે.સરપંચ/સભ્યવિરૂધ્ધ અવિશ્વાસ અરજી રજી.M P R રજી