પંચાયત વિભાગ

મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષે પંચાયતનું સરનામુ

પંચાયતનું સરનામુ


તાલુકાનું નામતાલુકા પંચાયત કચેરી, ખંભાત
સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી, રેલ્વે ફાટક સામે,ખંભાત
ફોન નંબર૦૨૬૯૮-૨૨૧૩૪૫
ફેક્સ નંબર૦૨૬૯૮-૨૨૧૧૨૭
ઇ-મેઇલtdo-khambhat@gujarat.gov.in


અધિકારી નું નામઅધિકારીનો હોદ્દોસરનામુંફોન નંબરફેક્સ નંબરઈ-મેઈલ
શ્રી આર એચ રાઠવા તા.વિ.અ.શ્રીતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીતાલુકા પંચાયત કચેરી,આણંદ૦૨૬૯૮ -૨૨૧૩૪૫૦૨૬૯૮-૨૨૧૧૨૭tdo-khambhat@gujarat.gov.in