પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ટીડીઓ વિશે

ટીડીઓ વિશે


શ્રી રણછોડભાઇ હટીયાભાઇ રાઠવાટી.ડી.ઓનું નામ:શ્રી રણછોડભાઇ હટીયાભાઇ રાઠવા
ટી.ડી.ઓ.નું સરનામુ:તાલુકા પંચાયત કચેરી, ખંભાત
હાલનું વતનનું સરનામુ:તા. ખંભાત, જી. આણંદ
મોબાઇલ નં.:૭૫૬૭૦૧૨૩૨૮
ફોન નંબર:૦૨૬૯૮ -૨૨૧૩૪૫
ફેક્સ નંબર:૦૨૬૯૮-૨૨૧૧૨૭