પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે


શ્રીમતી જશોદાબેન નટવરભાઇ મકવાણા પ્રમુખનું નામ:
શ્રીમતી જશોદાબેન નટવરભાઇ મકવાણા
પ્રમુખશ્રી નું સરનામુ::
રહે.જીણજ તા.ખંભાત જી.આણંદ
તાલુકા પંચાયત કચેરી,ખંભાત
ફોન નંબર:
૦૨૬૯૮ -૨૨૧૬૫૪
ફેક્સ નંબર::૦૨૬૯૮-૨૨૧૧૨૭
મોબાઇલ નંબર:
-