પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી પાક અગેની માહીતી

પાક અંગેની માહિતી 

 
અં.નં.  પાકનું નામ  વાવેતર વિસ્તાર (હેકટરમાં)
ડાંગર  ૨૨૯૫૦
બાજરી  ૮૯૬૦
મગ  ૭૫
તુવેર  ૧૯૦
તલ  ૬૦
કપાસ  ૨૫૫
તમાકુ  ૩૩૬
કેળાં 
દિવેલા  ૩૫