પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસૂલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

 
 તાલુકાનું નામ  વર્ષ વરસાદના દિવસ  વરસાદ મી.મી. 
ખંભાત ૨૦૦૦ ૧૦/૬-૧/૧૦ ૫૮૦
  ૨૦૦૧   ૪૯૦
  ૨૦૦૨   ૩૬૩
  ૨૦૦૩   ૬૬૩
  ૨૦૦૪   ૫૫૨
  ૨૦૦૫   ૯૧૨
  ૨૦૦૬   ૭૧૬
  ૨૦૦૭   ૧૧૦૮
કુલ સરેરાશ      ૫૩૮૪