પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાગ્રામસભા

ગ્રામસભા

 
ગામનું નામ  ગ્રામ સભાનો તબકકો  તારીખ 
હરીપુરા  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
ગુડેલ  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
રંગપુર  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
રોહીણી  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
નગરા  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
ખટનાલ  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
ગુડેલ  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
મોતીપુરા  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
જહાજ  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
બાજીપુરા  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
વૈણજ  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
મોતીપુરા  આઠમો  ૩૦/૧ર/ર૦૦૫ 
 
આગળ જુઓ