પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન

વર્ષઃ- ૨૦૦૭-૨૦૦૮
 
અનં. ગામનું નામ  ગાય  ભેંસ  બળદ ઘેટા-બકરા ઉંટ મરઘા(પોલ્ટ્રી) ગધેડુ-કુતરા  ઘોડા અન્ય(ભુંડ)
ખંભાત ૯૨૭૭ ૪૨૯૪૩ ૧૫ ૪૪૩૫ ૪૧૨ ૧૧૮ ૭૦૩૩ ૩૬ ૯૦૦