પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુસારવાર

પશુસારવાર 

વર્ષઃ- ૨૦૦૭-૨૦૦૮
 
અનં ગામનું નામ  હોસ્પિટલ/દવાખાનાનું નામ  દાખલ કરેલ પશુઓની સંખ્યા સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્યા 
ખંભાત પશુ દવાખાનું, ખંભાત નીલ ૧૪૨૮૬