પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ 

રસીકરણ 

વર્ષઃ- ૨૦૦૭-૨૦૦૮
 
અં.નં.  રસીનું નામ  રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્યા 
એચ.એસ.  ૫૧૩૫૮
ઈ.ટી.  -
એફ.એમ.ડી.  ૪૪૦૦
હડકવા (એ.આર.વી)  ૧૦
બી.કયુ.  ૧૦૦૦