પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરોની માહિતી 

શિબીરોની માહિતી  

વર્ષઃ- ૨૦૦૭-૨૦૦૮
 
અં.નં.  ગામનું નામ  શિબીરનું નામ  સારવાર આપેણ જાનવર ની સંખ્યા  લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા  નાણાકીય ખર્ચ 
ખટનાણ  ૫શુસવંર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ૨૧૩ ૭૩ ૧૦૦૦
ખટનાણ  ૫શુસવંર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ૧૯૭ ૭૨ ૧૦૦૦
ઈસ્ણામપુરા  ૫શુસવંર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ૧૭૪ ૬૫ ૧૦૦૦
જહાગીરપુરા  ૫શુસવંર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ૧૯૩ ૬૦ ૧૦૦૦
વીંછીયાપુરા  ૫શુસવંર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ૨૧૬ ૭૨ ૧૦૦૦
બાજીપુરા  ૫શુસવંર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ૧૬૬ ૫૫ ૧૦૦૦
નંદેણી  તાલુકા કક્ષાની  - ૫૫ ૧૫૦૦
ગુડેણ  તાલુકા કક્ષાની  - ૬૩ ૧૫૦૦
લક્ષ્મીપુરા  તાલુકા કક્ષાની  - ૫૮ ૧૫૦૦
૧૦ નાના કણોદરા  તાલુકા કક્ષાની  - ૫૨ ૧૫૦૦
૧૧ રાયપુરા  જીલ્લા કક્ષાની શિબિર  - ૬૩ ૨૫૦૦