પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

 
અં. નં.  ગામનું નામ  શિક્ષકનું નામ 
જલસણ  ચંદુભાઈ બેચરભાઈ ૫ટેલ 
  નટુભાઈ મગળભાઈ ૫ટેલ 
  મહેશચદ્ર બાલકૃષ્ણ ઉપાઘ્યાય 
  ચંદ્રકાન્ત જેઠાભાઈ ૫ટેલ 
  જયોત્સનાબેન મગનભાઈ પારેખ 
  પુષ્પાબેન રામજીભાઈ રાવળ 
  ગાયત્રીબેન રમણભાઈ ૫ટેલ 
  જયશ્રીબેન હરીભાઈ વાઘેલા 
  કીરણભાઈ કીસનભાઈ સોલકી 
૧૦   મહમદભાઈ અબ્દલગની ઘાચી 
૧૧   કીરણભાઈ કીસનભાઈ સોલકી 
૧૨ અંધારીકયારી જલસણ  વીષ્ણુભાઈ મણીભાઈ ૫ટેલ 
 
  આગળ જુઓ