પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠબાંઘકામ શાખા આઇ આર ડી શાખા સ્ટાફ

આઇ આર ડી શાખા સ્ટાફ

અ.નં નામ હોદો ફોન નંબર મો.નંબર
માજેદાબેન એસ મન્સુરી એકાઉન્ટ.આસિ ૦૨૬૯૮-૨૨૩૪૨૩ ૯૫૩૭૩૭૪૬૩૧
કનુભાઇ જી ગરાસીયા વિ.અ. ૦૨૬૯૮-૨૨૩૪૨૩ ૯૮૭૯૭૮૮૧૬૦
હીમ્મતસિંહ આર પરમાર ગ્રામ સેવક ૦૨૬૯૮-૨૨૩૪૨૩ ૯૯૧૩૫૬૧૪૨૩
જશભાઇ એચ સિંધા ગ્રામ સેવક ૦૨૬૯૮-૨૨૩૪૨૩ ૯૬૩૮૦૯૫૧૦૮
શૈલેષભાઇ જી પરમાર ગ્રામ સેવક ૦૨૬૯૮-૨૨૩૪૨૩ ૯૯૭૮૫૬૬૩૦
કરોલકુમાર કિશ્રચન બ્લોક કો.ઓડીનેટર ૦૨૬૯૮-૨૨૩૪૨૩ ૯૯૦૯૧૪૮૨૫૮
પ્રમોદ જે સિંધા કલસ્ટર કો.ઓડીનેટર ૦૨૬૯૮-૨૨૩૪૨૩ ૯૫૮૬૬૮૦૧૫૮
કૌશિક એ સાધુ કો.ઓપરેટર ૦૨૬૯૮-૨૨૩૪૨૩ ૯૦૯૯૬૨૧૯૬૦
અશ્રિન ટી મકવાણા પટાવાળા ૦૨૬૯૮-૨૨૩૪૨૩ ૯૭૩૭૬૭૩૯૨૧