પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે તાલુકા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓની માહિતી

તાલુકા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓની માહિતી

અ.નં તા.પં.સીટ  બેઠક પ્રકાર પક્ષ  સભ્યશ્રી નામ  સરનામું મોબાઇલ નંબર
૧-બામણવા સા.શૈ.પ.સ્ત્રી INCશ્રીમતી મિનાક્ષીબેન છગનભાઈ ચૌહાણ રહે.ભાથીજી ફળીયું મુ.બામણવા તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૬૮૭૭૭૮૫૭૮
૨-ભીમતલાવ અનુ.જાતિ સ્ત્રી BJPશ્રીમતી રેખાબેન મનહરભાઈ હરીજન રહે.ભીમતલાવ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૫૮૬૮૫૪૬૨૨
૩-દહેડા સા.શૈ.પ.સ્ત્રી INCશ્રીમતી વર્ષાબેન હર્ષદભાઈ રાઠોડ રહે.દહેડા તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૭૯૩૫૫૮૩૯
૪-ધુવારણ સામાન્ય BJPશ્રી અજયભાઈ અજીતસીંહ સીંધા રહે.વચલાપુરા મુ.ધુવારણ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૬૬૨૬૯૨૭૫૩
૫-ફીણાવ સા.સ્ત્રી BJPશ્રીમતી મીનાબેન મહેન્‍દ્રકુમાર મકવાણા રહે.મલાસીમ વિસ્તાર મુ.ફીણાવ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૭૪૮૫૦૫૦૩
૬-ગોલાણા સા.સ્ત્રી BJPશ્રીમતી કોકીલાબેન જશુભાઈ મકવાણા મુ.ગોલાણા તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૨૫૦૯૦૨૫૪
૭-હરીપુરા સા.સ્ત્રી BJPશ્રીમતી મધુબેન માનસીંગ ૫રમાર રહે.ખડોધી તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૨૫૭૩૩૦૮૭
૮-જલુંધ સા.સ્ત્રી BJPશ્રીમતી કુસુમબેન મફતભાઈ ૫ટેલ રહે.પીપળોઇ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૭૯૧૫૦૫૯૩
૯-જીણજ સા.સ્ત્રી BJPશ્રીમતી જશોદાબેન નટવરભાઈ મકવાણા રહે.જીણજ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૭૨૪૬૨૨૬૯૧
૧૦૧૦ - કલમસર -૧ સા.સ્ત્રી BJPશ્રીમતી જીકુબેન મનુભાઈ સીંધા રહે.કલમસર તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૧૩૧૨૧૪૬૪
૧૧૧૧ - કલમસર -૨સા.સ્ત્રી BJPશ્રીમતી કામેક્ષાબેન ધમેનદભાઇ ભટૃ રહે.વત્રા તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૭૯૧૩૨૬૭૩
૧૨૧૨-કંસારી અનુ.આદી જાતિ BJPશ્રી વીનુભાઈ નારૂભાઈ મંડોળ રહે પરેશરાઇસમીલ ની પાછળ મુ.કંસારી તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૭૮૧૫૦૮૬૫
૧૩૧૩-કણઝટ સા.સ્ત્રી BJPશ્રીમતી કીરણબેન હર્ષદભાઈ ઠાકોર રહે.કણઝટ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૦૯૨૪૦૧૮૯
૧૪૧૪-ખટનાલ સા.સ્ત્રી OTHશ્રીમતી અંકિતાબેન પારસકુમાર ૫ટેલ રહે આઝાદ ખડકી મુ.ભુવેલ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૮૨૫૨૫૯૧૬૪
૧૫૧૫-નગરા -૧ સા.સ્ત્રી INCશ્રીમતી મંજુલાબેન સોમાભાઈ બારૈયા રહે.નગરા તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૯૮૨૮૬૩૫૦
૧૬૧૬-નગરા -૨અનુ.જાતિ BJPશ્રી જયંતીભાઈ શીવાભાઈ વણકર રહે મોતીપુરા તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૨૫૭૬૫૯૩૯
૧૭૧૭-નાના કલોદરા સામાન્ય BJPશ્રી રાજેશભાઈ દામોદરભાઈ ૫ટેલ મુ.નાના કલોદરા તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૮૨૫૨૫૭૭૯૧
૧૮૧૮-પાંદડ સામાન્ય BJPશ્રી લાખુભાઈ મોહનભાઈ ધુમ્‍મડ રહે પાંદડ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૮૯૮૮૨૧૫૧૬
૧૯૧૯-રાલજ સામાન્ય INCશ્રી કાંન્‍તીભાઈ ઈશ્વરભાઈ રાઠોડ રહે મસ્જિદવાળુ ફળીયું મુ.રાલેજ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૭૧૨૨૫૧૩૭૨
૨૦૨૦-સાયમા સામાન્ય BJPશ્રી રાજેશભાઈ છોટાભાઈ મકવાણા રહે સાયમા તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૮૨૪૭૦૪૩૨૬
૨૧૨૧-શકરપુર સામાન્ય INCશ્રી બાબુભાઈ ભગવાનભાઈ ગોહેલ રહે મહેશ્વરી સોસાયટી મુ.શકરપુર તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૬૦૧૨૮૬૯૨૭
૨૨૨૨-ટીંબા સામાન્ય BJPશ્રી પ્રકાશભાઇ અરજણભાઇ રબારી રહે કાળીતલાવડી તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૮૨૪૪૦૧૯૦૭
૨૩૨૩-ઉદેલ-૧ સામાન્ય BJPશ્રી ભીખાભાઈ વેરીભાઈ ૫ટેલ રહે કબીરશેરી મુ.ઉન્દેલ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૪૨૯૪૧૫૦૪૫
૨૪૨૪-ઉદેલ-૨ સામાન્ય INCશ્રી નવીનચંન્‍દ્ર ડાહયાભાઈ સોલંકી રહે ઉન્દેલ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૯૭૮૨૩૭૫૮૭
૨૫૨૫-વડગામ સામાન્ય BJPશ્રી ઝીણાભાઈ સોમાભાઈ ગોહેલ રહે વડગામ તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૭૨૬૧૧૯૭૫૪
૨૬૨૬-વટાદરા સામાન્ય INCશ્રી છત્રસિંહ નાનાભાઈ ૫ગી રહે પગીવાળુ ફળીયું મુ.વટાદરા તા.ખંભાત જી.આણંદ ૯૦૯૯૮૬૯૨૪૨