પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષે મહત્વના નજીકના શહેરો

મહત્વના નજીકના શહેરો

શહેરનું નામ  પેટલાદ, તારાપુર, આણંદ, બોરસદ 
શહેર ૫ર કેવી રીતે ૫હોંચવું  બસ, રેલ્વે, પ્રાઈવેટ વાહનો 
અંતર કી.મી. (જીલ્લા કક્ષાએથી)  ૫૫ કિ.મી. 
બસ/ટ્રેનની માહિતી  બસ અને રેલ્વે સેવા ઉ૫લબ્ધ છે.