પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા આંગણવાડી કેન્દ્રની વિગત

ઘટકમાં આંગણવાડી કેન્દ્રની વિગત

ઘટક મંજુર થયેલ આંગણવાડી કાર્યાન્વિત આગણવાડી
(ગ્રામ્ય વિસ્તાર) /શહેરી ૨૭૨૨૭૨
કુલઃ- ૨૭૨૨૭૨