પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખા સં૫ર્ક માહિતી/td>

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ - ૫શુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામુ - તાલુકા પંચાયત પેટલાદ મુ.પો.પેટલાદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૪૫૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - ૫શુ ચિકિત્સક અધિકારી - પેટલાદ
ફોન નંબર - ૦૨૬૯૭-૨૫૨૬૫૮
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી દશરથ જી પટેલ ૫શુચિકિત્સક ૦૨૬૯૭ – ૨૫૨૬૫૮ - ૯૪૨૮૯૭૯૧૪૫