પંચાયત વિભાગ
અ .ન યોજનાનું નામ
૧ .મહિલા તથા જનરલ કેટેગરીનાં લોકો માટે બકરા એકમ સ્‍થાપવાની યોજના .
૨ .ઘાસ ચારા વિકાસ અન્‍વયે ચાફકટર સહાય આપવાની યોજન
૩ .ગમાણ સહાય યોજના
૪ .ઘેટા -બકરા વિકાસ યોજના
૫ .ઘાસ ચારા પાકનાં મીની કીટસ
૬ .પશુ આરોગ્‍ય યોજના
૭ .પશુ સંવર્ધન યોજના
૮ .ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ અનુ .જાતીનાં દુધાળા પશુઓ માટે હેલ્‍થ કવર પેકેજ યોજના