પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર્યુવેદ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ - આર્યુવેદ દવાખાના અરડી, પંડોળી-પેટલાદ
શાખાનું સરનામુ - સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા, મુ.પો.પેટલાદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૫૪૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી - પેટલાદ
ફોન નંબર - ૦ર૬૯૭-રર૪૦૧૭
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
ડો.જલ્‍પાબેન ડી જોષીમેડીકલ ઓફીસર -- ૯૪૨૬૫૮૮૨૨૪ 
ડો.નકુલ એ જેઠવા મેડીકલ ઓફીસર  ૯૪૨૭૩૮૩૬૫૯