પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઆર્યુવેદ શાખા પ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના


બહુજનહિતાયુ અને બહુજન સુખાયુની ભાવના સાથે આયુર્વેદ શાખા કાર્યાન્વીગત થઇ. આ શાખા ધ્વા રા આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથીક દવાખાનાની તાંત્રીકી અને વહીવટી કામગીરીનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન અને નિયંત્રણ કરવામાં આવે છે.
આયુર્વેદિક દવાખાનાઓમાં ગ્રામ્યય વિસ્તાઆરની પ્રજાના આરોગ્ય‍ની જાળવણી માટે સ્વનસ્થેવૃતના નિયમોની જાણકારી આપવામાં આવે છે તથા દર્દીઓનું આયુર્વેદ પધ્ધસતિથી નિદાન કરી નિઃશુલ્ક‍ સારવાર કરવામાં આવે છે. અંતરિયાળ ગામોમાં જયાં આરોગ્ય ની સુવિધાઓ નથી ત્યાંે આયુર્વેદિક દવાખાનું ધ્વાુરા ગ્રામ્ય જનતાને ઘર આંગણે સ્વાતસ્ય્ાં સુવિધા પુરી પાડવામાં આવે છે.