પંચાયત વિભાગ

મુખપૃષ્ઠસંકલિત બાળ વિકાસ શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી


સરકારશ્રી તરફથી લાભાર્થી બાળકો, સગર્ભા-ધાત્રી માતાઓ તથા કિશોરીઓને આપવામાં આવતો નાસ્તો સમયસર આંગણવાડી કેન્ફો પર પહોંચતો કરવો, મોનીટરીંગ તથા દેખરેખ રાખવી, ફાળવવામાં આવતા લાભાર્થી લક્ષ્યાંકોની ૧૦૦ ટકા સિઘ્ધી હાંસલ કરવી, લોકો આ યોજનાનો મહત્તમ લાભ લે, અને આ યોજના હેઠળ આપની ખાઘ્યસામગ્રી (નાસ્તો) મહત્વનાં સમજે અને સ્વીકારે તે બાબતે માહિલા શિબિર, બાળ તંદુરસ્તી હરિફાઈ, વાનગી સ્પર્ધા, કિશોરી શકિત તાલીમ વિગેરે ગોઠવી આહાર પોષણ વિષયક શિક્ષણ આપી માતા અને બાળકની તંદુરસ્તી સ્વાસ્થય સુધરે તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. આઈ.સી.ડી.એસ. યોજનાનું સમયસર આરોગ્યમાતા સાથે સંકલન ગોઠવી મુખ્ય સેવિકા, આંગણવાડી વર્કરની મદદથી તમામ રસીકરણ કાર્યક્રમમાં મદદરૂપ થવાનું રસીના ડોઝ ૦ થી ૬ વર્ષના તમામ બાળકો, સગર્ભા માતાઓને મુકાય તે જોવાનું રહે છે. તદઉપરાંત આંગણવાડી કેન્દ્રંમાં દર માસે બીજા ગુરૂવારે રસોઇ શો, જાન્યુદઆરી-મે અને સપ્ટેજમ્બેર માસમાં વાત્સતલ્ય‍ દિનની ઉજવણી, તદઉપરાંત ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રીલ, જુન, જુલાઇ, સપ્ટેુમ્બગર, ઓકટોબર, નવેમ્બવર, ડીસેમ્બકર માસમાં બાળદિનની ઉજવણી, દર માસના ચોથા શુક્રવારે અન્નસપ્રાસ દિનની ઉજવણી તેમજ સરકારશ્રીના વિવિઘ યોજનાકીય લાભ અંગે લાભાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે.

સરકારશ્રી તરફથી મળતી ગ્રાન્ટનો યોજનાકીય હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો, થયેલ ખર્ચ અંગેના હિસાબો રાખવા, જિલ્લા કચેરીમાં નિયમિત ખર્ચ પત્રક મોકલવા, હિસાબોનું મેળવણું કરવુ, યુ.ટી.સી. મોકલવા જેવી હિસાબી કામગીરી કરવામાં આવે છે.

વહીવટી કામગીરી


આંગણવાડી વર્કર/હેલ્પરની ભરતી કરવી, તેઓને જોબ તાલીમ, રીફૂેશર તાલીમ ઓરીએન્ટલ જેવી તાલીમમાં મોકલવા, સુપરવાઈઝરોનું મહેકમ સંભાળવું. વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલ લખવા લાગતા વળગતા ખાતામાં મોકલવા તથા તેઓની સેવાપોથીઓ સંભાળવી. રજાઓ મંજુર કરવી. દરમાસે સુપરવાઈઝરઓની રીપોર્ટીંગ મીટીંગ તથા માસિક મીટીંગ રાખવી. સેજાવાઈઝ કામગીરીનો રીવ્યુ, સેકટર મીટીંગમાં હાજરી આપવી, વર્કરોના કામગીરીનો રીવ્યુ, યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું, આગણવાડી વર્કર/તેડાગરની માસિક મીટીંગમાં કામગીરીનો રીવ્યુ તથા ના.સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓ જેવી કે બાલિકા સમૃઘ્ધિ યોજના, કિશોરી શકિત યોજના દ્વારા સશકિતકરણ (સખીમંડળ) યોજના વિગેરેની વિસ્તૃત સમજ આપવી. યોજનાકીય કામગીરીનો રીવ્યુ વિગેરે કામગીરી.