પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસહકારી મંડળી

સહકારી મંડળી

અ.નં.ગામનું નામસહકારી મંડળીનું નામસરનામુફોન નંબરફેકસ નંબર
જેસરવાજેસરવા ગૃ૫ વિવિધ કાર્યકારી સહકારી મંડળીજેસરવા--
શેખડીશેખડી સેવા સહકારી મંડળીશેખડી--
નારનાર વિવિધ કાર્યકારી સેવા સહકારી મંડળીનાર--
સણાવસુણાવ સેવા સહકારી મંડળીસણાવ--
મહેળાવમહેળાવ સેવા સહકારી મંડળીમહેળાવ૨૪૭૫૫૯ -
ઘુંટેલીઘુંટેલી સેવા સહકારી મંડળીઘુંટેલી--
અરડીઅરડી સેવા સહકારી મંડળીઅરડી--
ધર્મજધર્મજ સેવા સહકારી મંડળીધર્મજ૨૭૪૩૭૭ -
ખડાણાખડાણા સેવા સહકારી મંડળીખડાણા--
૧૦ માણજમાણેજ સેવા સહકારી મંડળીમાણજ૯૯૨૫૮૬૧૫૧૬ -
૧૧ સુંદરણાસુંદરણા સેવા સહકારી મંડળીસુંદરણા--
૧૨ વિશ્રામપુરાવિશ્રામપુરા સેવા સહકારી મંડળીવિશ્રામપુરા--
૧૩ પેટલાદપેટલાદ સેવા સહકારી મંડળીપેટલાદ--
૧૪ ભુરાકુઈભુરાકોઈ સેવા સહકારી મંડળીભુરાકુઈ--
૧૫ દંતેલીદંતેલી સેવા સહકારી મંડળીદંતેલી૨૪૯૬૧૩ -
૧૬ પોરડાપોરડા સેવા સહકારી મંડળીપોરડા--
૧૭ સંજાયાસંજાયા સેવા સહકારી મંડળીસંજાયા--
૧૮ વિરોલ(સી)વિરોલ(સી) સેવા સહકારી મંડળીવિરોલ(સી)૨૫૨૩૨૩ -
૧૯ બામરોલીબામરોલી સેવા સહકારી મંડળીબામરોલી--
૨૦ આશીઆશી ગ્રાહક સેવા સહકારી મંડળીઆશી૨૮૭૭૦૩ -
૨૧ સુંદરાસુંદરા સેવા સહકારી મંડળીસુંદરા--
૨૨ રંગાઈપુરારંગાઈપુરા સેવા સહકારી મંડળીરંગાઈપુરા--
૨૩ બાંધણીબાંધણી સેવા સહકારી મંડળીબાંધણી--
૨૪ ચાંગાચાંગા સેવા સહકારી મંડળીચાંગા--
૨૫ અગાસઅગાસ સેવા સહકારી મંડળીઅગાસ--
૨૬ જોગણજોગણ સેવા સહકારી મંડળીજોગણ--
૨૭ ધૈર્યપુરાધૈર્યપુરા સેવા સહકારી મંડળીધૈર્યપુરા--
૨૮ સાંસેજસાંસેજ સેવા સહકારી મંડળીસાંસેજ૨૫૫૨૫૧ -
૨૯ ભારેલભારેલ સેવા સહકારી મંડળીભારેલ--
૩૦ દંતાલીદંતાલી (પેટલાદ) સેવા સહકારી મંડળીદંતાલી--
૩૧ આમોદઆમોદ સેવા સહકારી મંડળીઆમોદ૩૨૫૧૯૨ -
૩૨ શેખડીશેખડી પેટલાદ વિભાગ પાણી પુરુ પાડવાની સહકારી મંડળીશેખડી--
૩૩ પેટલાદપેટલાદ માલ પુરો પાડનારી સહકારી મંડળીપેટલાદ--
૩૪ ધર્મજધર્મજ કો.ઓ. કન્ઝયુમર સોસાયટીધર્મજ૨૭૪૩૭૭ -
૩૫ દાવલપુરાદાવલપુરા ગ્રામ વિકાસ સહકારી મંડળીદાવલપુરા--
૩૬ આશીઆશી જુથ વિવિધ કાર્યકારી સહકારી મંડળીઆશી૨૮૭૯૦૩ -
૩૭ પાળજપાળજ ગ્રામ વિકાસ સહકારી મંડળીપાળજ૨૨૪૭૩૦ -
૩૮ બાંધણીજનતા ગ્રાહક સહકારી ભંડારબાંધણી--
૩૯ નવી સિહોલનવી સિહોલ ગ્રાહક સહકારી ભંડારનવી સિહોલ--
૪૦ મહેળાવજનતા ગ્રાહક સહકારી ભંડારમહેળાવ૨૪૭૫૫૯ -
૪૧ ચાંગાચાંગા ગ્રાહક સહકારી ભંડારચાંગા--