પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા શાળા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ - શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ - તાલુકા પંચાયત પેટલાદ મુ.પો.પેટલાદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૪૫૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી - પેટલાદ
ફોન નંબર - ૦ર૬૯૭-રર૪૦૧૭
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી જે જે શુકલા તા.પ્રા.શિક્ષણાધિકારી ૦ર૬૯૭-રર૪૦૧૭ - ૮૧૨૮૬૫૭૭૦૩