પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠમહેકમ શાખા બદલી-બઢતી

બદલી-બઢતી


જિલ્લા કચેરીએ કરેલ આદેશ અનુસાર અમલવારી અને કાર્યવાહી કરવાની થાય છે.