પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ - સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ - સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા, મુ.પો.પેટલાદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૫૪૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી - પેટલાદ
ફોન નંબર - ૦ર૬૯૭-રર૪૩૧૭
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રીમતી સુમિત્રાબેન પી પટેલ સી.ડી.પી.ઓ. ઘટક-૧ ૦૨૬૯૭-૨૨૪૩૧૭ -