પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના


પેટલાદ તાલુકો ભારત દેશના ૫શ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજયના આણંદ જીલ્લામાં આવેલ છે. તાલુકાનું કુલ ક્ષેત્રફળ - ૩૦૧૭૧ છે. પેટલાદ તાલુકામાં પ૬ જેટલા ગામો આવેલા છે. તેમાંથી ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતા કુલ - ૫ ગામ છે. તથા તાલુકામાં ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા - ૫૬ છે. બોરસદ તાલુકામાં તાલુકા પંચાયત સદસ્યશ્રીઓની સંખ્યા - ર૮ છે તેમજ જીલ્લા પંચાયત સદસ્યશ્રીઓની સંખ્યા - ૬ છે.