પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓસિંચાઈ શાખાશાખાની કામગીરી

સિંચાઈ શાખાની કામગીરી

તાલુકાના દરેક ગામોએ ખેતી માટે પાણી પુરુ પાડવું.