પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠમહેકમ શાખા કર્મચારીઓની નિમણુંક

કર્મચારીઓની નિમણુંક


જિલ્લા કચેરીએ કરેલ આદેશ અનુસાર અમલવારી અને કાર્યવાહી કરવાની થાય છે.