પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ - મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામુ - તાલુકા પંચાયત કચેરી,પેટલાદ તા.પેટલાદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૪૫૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી - તાલુકા વિકાસ અધિકારી - પેટલાદ
ફોન નંબર - ૦ર૬૯૭-રર૪૦૧૭
ઈન્ટર કોમ નંબર - -
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી એસ.જી.પટેલ જુનીયર કલાર્ક ૦ર૬૯૭-રર૪૦૧૭ - ૯૯૦૪૭૭૩૯૦૧