પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠમહેકમ શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી


તમામ કર્મચારીની રજા મંજુરીના હુકમો
ઉચ્ચ તર પગાર -ધોરણની દરખાસ્તક
પગાર ફિકસેશન
પેન્શફન અંગેની કાર્યવાહી
નિવૃત કર્મચારીના રજા રોકડના આદેશ
કર્મચારીઓના ઇજાફા મંજુર કરવા
કર્મચારી બદલી થઇ હોય તો છુટ્ટા કરવા, હાજર લેવા
કર્મચારીના મેડીકલ બિલ પાસ કરવા