પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસૂલ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ - મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામુ -તાલુકા પંચાયત પેટલાદ મુ.પો.પેટલાદ જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૪૫૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી -તાલુકા વિકાસ અધિકારી - પેટલાદ
ફોન નંબર -૦ર૬૯૭-૨૨૪૦૧૭
ઈન્ટર કોમ નંબર --
ફેકસ નંબર - -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી વિકાસ એસ.પ્રજાપતિ મ.તા.વિ.અધિ. ૦ર૬૯૭-૨૨૪૦૧૭ - ૯૯૯૮૬૬૧૪૧૬