પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે પંચાયતનું સરનામું

પેટલાદ તાલુકા પંચાયતનું સરનામું

તાલુકા પંચાયત કચેરી, પેટલાદ
સરનામુ:તાલુકા પંચાયત કચેરી, પેટલાદ
મુ.પેટલાદ તા.પેટલાદ જિ.આણંદ
પીન.કો.૩૮૮૪૫૦
ફોન નંબર:૨૨૪૦૧૭