પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસમિતિઓસામાજિક ન્યાય સમિતિ

સામાજિક ન્યાય સમિતિ

ક્રમ નામ / સરનામું ફોન નંબર
શ્રી દિનુભાઈ જેઠાભાઈ પરમાર
સદસ્‍યશ્રી, તાલુકા પંચાયત પેટલાદ,
ઠે. નીલકમલ સોસાયટી, સુણાવ રોડ, મુ.મરીયમપુરા (રંગાઈપુરા), તા.પેટલાદ
૮૧૨૮૬૭૨૭૩૧
શ્રીમતી પુષ્પાબેન હર્ષદભાઈ પરમાર સદસ્‍યશ્રી,તાલુકા પંચાયત પેટલાદ,
મુ. સુંદરણા ઠે.વણકરવાસ, તા.પેટલાદ
૯૯૨૫૨૯૩૩૫૭
શ્રીમતી ઉર્મિલાબેન નરેશભાઈ વસાવા સદસ્‍યશ્રી,તાલુકા પંચાયત પેટલાદ, મુ.મહેળાવ ઠે.મથુરપુરા તા.પેટલાદ ૯૯૭૪૮૫૪૯૨૮
શ્રી રાજેન્‍દ્રભાઈ સોમાભાઈ રોહિત,
ઠે. રોહિતવાસ, મું. સીમરડા
તા.પેટલાદ જી.આણંદ
 
શ્રી ગોરધનભાઈ દેવાભાઈ વાલ્‍મિક,
ઠે. વાલ્‍મિકીવાસ, મું. જેસરવા તા.પેટલાદ જી.આણંદ