પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અધિકારી

વહીવટી અધિકારી


અ.નં.અધિકારીનું નામઅધિકારીનો હોદ્દોફોન નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેઈલ
શ્રી કે.બી.પંચોલી તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી (૦૨૬૯૭) ૨૨૪૦૧૭ (ઓફિસ) ૯૯૨૫૯૮૨૨૯૨tdo-petlad@gujarat.gov.in
tdo.petalad@gmail.com
શ્રી વિકાસ એસ.પ્રજાપિત નાયબ ચીટનીશ રર૪૦૧૭ ૯૯૯૮૬૬૧૪૧૬ tdo-petlad@gswan.gov.in
શ્રી જે.ટી.શુકલા કેળવણી નિરીક્ષક રર૪૦૧૭ ૮૧૨૮૬૫૭૭૦૩tdo-petlad@gswan.gov.in
શ્રી આર.ડી.ડામોર વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત) રર૪૦૧૭ ૯૬૨૪૨૫૦૪૮૧ tdo-petlad@gswan.gov.in
શ્રી એચ.આર.શર્મા નાયબ હિસાબનીશ રર૪૦૧૭ ૯૯૨૫૭૨૦૪૫૮ tdo-petlad@gswan.gov.in
શ્રી આર.ડી.ડામોર આંકડા મદદનીશ રર૪૦૧૭ ૮૧૨૮૬૫૭૭૦૩ tdo-petlad@gswan.gov.in
શ્રી આર. એમ. ૫ટેલ અધિક મદદનીશ ઈજનેર રર૪૦૧૭ tdo-petlad@gswan.gov.in