પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવર્ષઃ- ર૦૧૭-૧૮

જન્મ મરણની નોંધણી-વર્ષઃ- ર૦૧૭-૧૮

અ.નં.કુલ ગામોની સંખ્યાજીવીત જન્મમરણ
પુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રી
૫૬ ૨૦૬ ૧૭૫ ૭૬ ૫૯૪