પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા વસ્તી વિષયક માહિતી

વસ્તી વિષયક માહિતી

પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
૧૧૭૯૪૭૧૦૮૬૩૪૨૨૬૫૮૧
તે પૈકી

અનુ.જાતિ
અનુ.જન.જાતિ કુલ
૧૪૨૮૯૧૦૨૪૧૫૩૧૩