પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે

શ્રીમતી પુષ્પાબેન હર્ષદભાઇ પરમાર

પ્રમુખનું નામ:શ્રીમતી પુષ્‍પાબેન હર્ષદભાઇ પરમાર
સરનામું:પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત, પેટલાદ
ફોન નંબર:૦૨૬૯૭-૨૨૪૫૨૦ (ઓફિસ)
મોબાઇલ નંબર:૯૯૨૫૨૯૩૩૫૭