પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખાજન્‍મ મરણ નોંધણી

જન્મ મરણની નોંધણી

કૂમતાલુકાનું નામજીવીત જન્મમરણબાળ મરણમૃત
પેટલાદ પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી
૮૮૪ ૮૦૬ ૬૭૩ ૫૯૪ ૧૦ ૦૭