પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી પાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

અ.નં.પાકનું નામવાવેતર વિસ્તાર (૦૦ હેકટરમાં)ઉત્પાદન (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં)ઉત્પાદન હેકટર દીઠ (કી.ગ્રા.)
ડાંગર૮૩૩૮ ૨૬૬૮૧ ૩૨૦૦
બાજરી૭૭૫૫ ૧૧૬૩૨ ૧૫૦૦
તુવર૭૧ ૬૭.૪૫ ૯૫૦
કેળ૭૪૫ ૫૯૯૭૨ ૮૦૫૦૦
દીવેલા૨૫૩ ૬૦૭ ૨૪૦૦
તલ૧૦૯ ૬૫ ૬૦૦
શાકભાજી૪૯૬
તમાકુ દેશી૪૪૧૫ ૧૧૦૩૭ ૨૫૦૦
તમાકુ કલકતી૪૭૦૦ ૧૪૦૦ ૩૦૦૦
૧૦ ધઉં૫૩૦૦ ૧૮૫૫૦ ૩૫૦૦
૧૧ રાઈ૫૮૭ ૯૯૭ ૧૭૦૦
૧૨ બટાટા૨૨૭ ૫૪૪૮ ૨૪૦૦૦
૧૩ શાકભાજી૪૭૬
૧૪ ડાંગર૫૫ ૧૭૦ ૩૧૦૦
૧૫ બાજરી૬૪૯૦ ૮૧૧૭૨ ૨૮૦૦