પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડીસિંચાઈના સાધનો

સિંચાઈના સાધનો

અ.નં  ગામોની સંખ્યા  નહેરની લંબાઈ  પાતાળકુવા  ફકત સિંચાઈના કુવા 
સરકારી  ખાનગી  સરકારી  ખાનગી  સરકારી  ખાનગી 
૫કા  કાચા  ૫કા  કાચા 
૫૭ ૧૧૦ ૩૨ ૧૧૨ ૧૧૨ ૨૫